Tag: Social & Politics

ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนทั้งหลาย ทั้งประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ก็จะมีบรรยากาศของ “การเลือกตั้งประธานนักเรียน”, “สัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย” (ซึ่งเวลาอื่นไม่ส่งเสริมหรือ?) ฯลฯ แต่ละโรงเรียนก็จะมีระบบ ชื่อที่ใช้ในการเรียนแตกต่างกันไป อย่างไรก็…

ผมคิดว่าผมกำลังอยู่ในภาวะอันไม่ปกติบางอย่าง หรือไม่ สังคมไทยก็อาจจะเข้าสู่ภาวะอัน (ไม่) ปกติบางอย่างก็เป็นได้ อันที่แล้วจริงสังคมเราก็เข้าสู่ภาวะอันไม่ปกติอยู่บ่อยครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่ปกติกว่าครั้งอื่นๆ…