# Social & Politics

ว่าด้วยศาสนาในรัฐไทยและการเป็นรัฐโลกวิสัย (Secular State)

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ความขัดแย้งในมหาเถรสมาคมและการผลักดันศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และความขัดแย้งต่างๆ ถึงแม้รัฐไทยจะบอกว่าให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาก็ตาม แต่ก็ได้สนับสนุนศาสนาใดศาสนานึงมากอย่างชัดเจน จึงทำให้ผมซึ่งเป็นผู้ที่เคยนับถื

# Social & Politics

เพลงหน้าที่ของเด็ก ถึง ค่านิยม 12 ประการ บอกอะไรเราบ้าง อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต

สวัสดีครับ เนื่องในเทศกาลวันเด็กจึงคิดที่จะเขียนบทความซักบทความนึงที่เกี่ยวข้องกับ "เด็ก" ในฐานะที่ผู้เขียนก็ยังมิได้บรรลุนิติภาวะเช่นกัน บทความนี้จะกล่าวถึง เพลง"หน้าที่ของเด็ก&