Tag: Religion

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ความขัดแย้งในมหาเถรสมาคมและการผลักดันศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และความขัดแย้งต่างๆ ถึงแม้รัฐไทยจะบอกว่าให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาก็ตาม แต่ก็ได้สนับสนุนศาสนาใดศาสนานึงมากอย่างชัดเจน จึงทำให้ผมซึ่งเป็นผู้ที่เคยนับถือศาสนาพุทธได้เกิดข้อสงสั…

สวัสดีครับ เนื่องในเทศกาลวันเด็กจึงคิดที่จะเขียนบทความซักบทความนึงที่เกี่ยวข้องกับ "เด็ก" ในฐานะที่ผู้เขียนก็ยังมิได้บรรลุนิติภาวะเช่นกัน บทความนี้จะกล่าวถึง เพลง"หน้าที่ของเด็ก" จนกระทั่งปัจจุบันที่มี "ค่านิ…